Onnet Service Limited Partnership  ให้บริการด้าน ระบบรักษาความปลอดภัย ครบวงจร อาทิเช่น ระบบกล้องวงจรปิด ระบบสัญญาณกันขโมยบ้าน สำนักงาน ระบบประตูอัตโนมัติ ประตูรีโมท บ้าน สำนักงาน บริษัทเน้นคุณภาพงานบริการติดตั้งและการพัฒนางานให้มีศักยภาพ อีกทั้งคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า

วิสัยทัศน์

บริการดี เทคโนโลยีความปลอดภัย 

พันธกิจ

  • มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
  • ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ ทันสมัย และคำนึงถึงความปลอดภัย
  • มีระบบการทำงานรวดเร็ว ทันใจลูกค้า
  • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
  • มีการบริหารงานที่มีเป้าหมาย ชัดเจน
  • เพิ่มศักยภาพในการผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
  • สร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า ให้ได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัย 
  • มองหาโอกาส และช่องทางการตลาด เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมในจังหวัดใกล้เคียงมากชึึ้น