ระยะ Remote Access Control สำหรับประตู

Access Control  System เป็นระบบควบคุมการเข้าออกแบบอัตโนมัติ ที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใช้กำหนดสิทธิ์ในเรื่องของการเข้าออก เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดจากบุคคลภายนอกและให้กับบุคลากรภายในที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพสามารถกำหนดช่วงเวลา ที่อนุญาตให้ผ่านเข้าออก และกำหนดสิทธิ์ในการเข้าออกแต่ละประตูแยกกันได้อย่างอิสระมีทั้งระบบ Standalone

สำหรับทางเข้าออกเดี่ยว หรือสำหรับ อาคารขนาดเล็ก และระบบ Network ที่สามารถใช้ควบคุมทางเข้าออกทั้งหมด จากจุดควบคุมเพียงจุดเดียวหรือหลายจุดก็ตาม เหมาะสำหรับอาคารขนาดใหญ่ ทั้งนี้สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานที่ต่าง ๆ ตามความต้องการ ปรับใช้ได้กับองค์กรทั่วไป เลือกรูปแบบการขออนุญาตเข้าออกได้หลายวิธี ซึ่งอาจตรวจสอบสิทธิ์ โดยใช้รหัส, บัตร หรือลายนิ้วมือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเลือกใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้น นอกจากใช้เพื่อควบคุมการเข้าออก ยังสามารถประยุกต์ใช้เพื่อ ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้อีกมากมาย เช่น ใช้สำหรับรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่จะต้องไปตรวจสอบความปลอดภัยยังจุดต่าง ๆ ของอาคาร, ใช้เชื่อมต่อกับระบบ Time Attendance ระบบรายงานการเข้าออกและคำนวณเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน หรือการใช้งานด้านอื่น ที่จะต้องอาศัยข้อมูล การผ่าน เข้าออกยังจุดต่าง ๆ


Remote Access Control เป็นรีโมทที่ใช้ในการสั่งปลดล็อคระบบควบคุมประตู โดยมีระยะการควบคุมสั่งการอยู่ที่ 20 เมตร ใช้คลื่นความถี่ 315MHz สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ต้องเดินสายให้ดูระเกะระกะ การใช้งานก็แสนจะง่ายดาย เมื่อต้องการเปิดประตูให้บุคคลภายนอกเข้ามาก็เพียงแค่กดปุ่มสั่งปลดล็อค ชุดควบคุมประตูก็จะคลายล็อคทันที!! เหมาะมากสำหรับองค์การที่ติดตั้งชุดควบคุมประตูและมีประชาสัมพันธ์ด้านหน้า ช่วยให้การทำงานคล่องตัวมากยิ่งขึ้น