CCTV คือ อะไร ทำงานอย่างไร

ยังมีอีกหลายๆ คนที่ยังไม่เข้าใจคำว่า CCTV ว่าคืออะไร มาดูกันเลยครับว่าคืออะไร และทำงานอย่างไร
CCTV ย่อมากจาก Closed-circuit television หรือแปลว่า 
กล้องวงจรปิด หมายถึง กล้องวีดีโอที่มีความสามารถในการถ่ายทอดภาพไปยังอุปกรณ์ ปลายทาง พวกจอมอนิเตอร์ และครื่องบันทึกภาพ กล้องวงจรปิดมีหน้าที่จับภาพในบริเวณเฉพาะจุดตามพื้นที่ที่ติดตั้งกล้อง ตามจุดต่างๆ ในการเฝ้าระวังในพื้นที่ที่ต้องการตรวจสอบ เช่น ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร สนามบิน ร้านค้า โรงงาน  ต่างๆ เรียกเป็น ระบบกล้องวงจรปิด ซึ่งในปัจจุบันตามอาคารบ้านเรือนได้มีการติดตั้งกล้องวรจรปิดเป็นจำนวนมาก เพื่อระบบความปลอดภัยของคนในครอบครัว และยังสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา